forside / Samarbeid

Samarbeid

IFER sin strategi tilseier hovudsatsing på tre strategiske område:

Kompetanse
Kompetanse er og vil vera ein kritisk faktor for vidareutvikling av energiselskapa for å møte dei utfordringar ein står føre. IFER har målsetjing om ei årleg undersøking om kva område medlemmene ønskjer kompetanseutvikling.  

Samordning og fellesløysningar
Det har blitt utvikla og gjennomført mange samarbeidsprosjekt og fellesløysningar i regionen.   Dette er ein svært viktig del av målsetjinga med IFER og skal førast vidare innafor nærare definerte område. Styret avgjer aktuelle område etter innspel frå medlemmene, og peikar ut medlemmer til arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene rapporterer attende til styret.


Profilering og informasjon
Det er viktig å nå fram til aktuelle målgrupper med informasjon om IFER og deira medlemmer.
Målgrupper: l
okale, regionale og sentrale premissgjevarar og interesseorganisasjonar

 


 

 

 

 

 


 
  
IFER | Dagleg leiar: Ingebjørg Sveen Brunborg |
ibrunborg@ibbinternational.no |
915 58 258 | Org.nr: 990 630 437